Rozou Template

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1. Ορισμοί

1.1. «GDPR» ή «ΓΚΠΔ» είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

1.2. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία, που αφορά τον «Χρήστη» ή «Καταναλωτή», που είναι ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων») (άρθρο 4.7 GDPR)

1.3. «Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 4.2 GDPR).

1.4. «Πωλήτρια» η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟΡΟΣ ΑΕΒΕΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Δεινοκράτους, αριθμός 101, Τ.Κ. 11521), Α.Φ.Μ. 094119317, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4.7 GDPR).

1.5. «Εκτελούσα την επεξεργασία» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Jewels by Park Lane Inc», καλουμένη στο εξής και για συντομία «Parklane», που εδρεύει στην πόλη του Σικάγο της πολιτείας του Ιλινόις των ΗΠΑ, 151 N Michigan Ave, IL 60601, τηλ. +1 312-890-3060, email: privacy@parklanejewelry.com και εκπροσωπείται νόμιμα. Η εκτελούσα την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, για λογαριασμό της Υπεύθυνης Επεξεργασίας. Εν προκειμένω η «Εκτελούσα την Επεξεργασία» κοινολογεί με διαβίβαση προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας τους.

1.6. «Προϊόντα» είναι τα προϊόντα, που εμπορεύεται η Πωλήτρια.

1.7. «Δίκτυο Μελών» είναι το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν αποδεχθεί τους παρόντες «Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας και Δικτύου Μελών», δυνάμει των οποίων καθίστανται δικαιούχοι προνομίων, όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω στους παρόντες όρους, κατά την αγορά Προϊόντων της εταιρείας.

1.8. «Μέλος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος του Δικτύου Καταναλωτών (βλπ. και 1.2.).

1.9. «Χρήστης» είναι ο εκάστοτε επισκέπτης της ιστοσελίδας. Το «Μέλος» μπορεί να είναι ταυτόχρονα και «Χρήστης», όμως ένας «Χρήστης» δεν είναι απαραίτητο να έχει και την ιδιότητα του «Μέλους».

1.10. «Τομέας Μελών» είναι ο τομέας εκείνος της παρούσας ιστοσελίδας, στον οποίο το Μέλος αποκτά πρόσβαση μετά την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δικτύου Μελών.

2. Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατά την είσοδο του Χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα συλλέγονται μέσω του φυλλομετρητή του α) η διεύθυνση IP της συσκευής του, β) η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, γ) το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, δ) η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL), ε) ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται, στ) το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του και ζ) το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) με σκοπό α)  την εγγύηση της ορθής δημιουργίας της σύνδεσης, β) την εγγύηση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας, γ) την αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Η επεξεργασία της διεύθυνσης IP του Χρήστη, δια της οποίας ταυτοποιείται αυτός ως Υποκείμενο των Δεδομένων, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Υπεύθυνη Επεξεργασίας και αναφέρονται ανωτέρω (άρθρο 6.1.στ GDPR).

3. Μη Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους είναι απαραίτητο ο Χρήστης να εισάγει στην ειδική φόρμα της ιστοσελίδας τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) Όνομα, β) Επώνυμο, γ) ΑΦΜ, δ) Διεύθυνση, ε) Τ.Κ., στ) Πόλη, ζ) Χώρα, η) Email, θ) Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου. Ταυτόχρονα με τις ως άνω υποχρεωτικές πληροφορίες ενδέχεται να ζητούνται και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη, των οποίων η παροχή είναι προαιρετική.

Ζητείται επιπλέον από τον Χρήστη να εισάγει το Όνομα ή τον Κωδικό του Μέλους, που του σύστησε την Πωλήτρια. Σε περίπτωση, που ο Χρήστης δεν εισάγει το προαναφερθέν στοιχείο για οποιοδήποτε λόγο, τοποθετείται στο Δίκτυο Μελών σε θέση, που θα επιλέξει η Πωλήτρια. Το Μέλος, που έκανε τη σύσταση, ενημερώνεται από την Πωλήτρια με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους από τον Χρήστη. Ειδικότερα, του κοινοποιείται το ονοματεπώνυμο του νέου Μέλους.

Σε κάθε περίπτωση η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα επέμβασης στο δένδρο του Δικτύου Μελών(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: να αλλάξει τη θέση κάποιου Μέλους στην περίπτωση αποκατάστασης ενδεχομένων λαθών, ώστε να κατατάξει το Μέλος σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο δένδρο).

Τα ως άνω δεδομένα χρησιμοποιούνται από την Πωλήτρια αποκλειστικά με σκοπό την έκδοση των νομίμων παραστατικών για τις αγορές των Μελών και την απόδοση των επιβραβεύσεων. Ειδικά ο ΑΦΜ του Μέλους είναι απαραίτητος για την ταυτοποίησή του από την παρούσα Ιστοσελίδα, δεδομένου ότι αποτελεί Μοναδικό Κωδικό.

Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται από την Πωλήτρια για όσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του Μέλους. Με την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που διατηρεί η Πωλήτρια, διαγράφονται.

Τόσο η Πωλήτρια, όσο και το Μέλος έχουν παράλληλο συμφέρον στην παραχώρηση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πώληση των προϊόντων και να αποδίδονται οι επιβραβεύσεις. Κατά συνέπεια η επεξεργασία των δεδομένων συνάδει με το άρθρο 6.1.στ GDPR.

4. Δημιουργία Λογαριασμού στην Ιστοσελίδα και κτήση της ιδιότητας του «Μέλους»

Το Μέλος μετά την εκχώρηση των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την αποδοχή των όρων και την υποβολή αιτήματος συμμετοχής στο Δίκτυο Μελών της Πωλήτριας δια του πατήματος του αντιστοίχου κομβίου, αποκτά δικό του προσωπικό χώρο στον «Τομέα Μελών», όπου μπορεί να ελέγξει (άρθρο 15 GDPR), να επεξεργαστεί / διορθώσει (άρθρο 16 GDPR), να διαγράψει (άρθρο 17 GDPR), να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 GDPR), να λάβει αντίγραφα (άρθρο 20 GDPR) και να εναντιωθεί στην επεξεργασία (άρθρο 21 GDPR) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχει εκχωρήσει στην Πωλήτρια, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Ταυτόχρονα μπορεί να δει το αρχείο των αγορών του και το ιστορικό των επιβραβεύσεών του.

Η ιδιότητα του Μέλους δε συνεπάγεται καμία περαιτέρω συμβατική σχέση με την Πωλήτρια (λόγου χάρη: εξαρτημένης ή εμπορικής εργασίας), πέραν αυτής του αγοραστή και του πωλητή, όπως περιγράφεται στις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

5. Απώλεια της ιδιότητας του «Μέλους»

Η ιδιότητα του Μέλους και ως εκ τούτου του δικαιώματος συμμετοχής σε επιβραβεύσεις του Δικτύου των Μελών απόλλυται με δύο τρόπους: α) με πρωτοβουλία της Πωλήτριας και άνευ υποχρέωσης προηγούμενης ειδοποίησής του, σε περίπτωση επίδειξης συμπεριφοράς αντίθετης στα συναλλακτικά ήθη (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: διαβολή άλλων Μελών της Πωλήτριας και των Προϊόντων της σε τρίτους, απόπειρα κατάληψης διαφορετικής θέσης στο δίκτυο Μελών με αθέμιτες μεθόδους – λόγου χάρη: μέσω τρίτου Μέλους, η μαζική προσέγγιση άλλων Μελών με σκοπό τη ματαίωση πωλήσεων κλπ) ή β) με πρωτοβουλία του Μέλους, με μονομερή απευθυντέα έγγραφη δήλωση βουλήσεως προς την Πωλήτρια. Με την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους παραγράφεται αυτόματα κάθε αξίωση του Μέλους κατά της Πωλήτριας για τυχόν μη καταβληθείσες Επιβραβεύσεις.

6. Σχέσεις Πωλήτριας και Καταναλωτών

Οι σχέσεις της Πωλήτριας και των Μελών διέποντας από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την πώληση και το Ν. 2251/1994 («Προστασία των Καταναλωτών»), ο οποίος κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της με αριθμό 5338/17.1.2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 40).

7. Αγορά Προϊόντων

Μόνο Χρήστες, που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα  του Μέλους, μπορούν να αγοράσουν τα Προϊόντα της Πωλήτριας και να επωφεληθούν από τις Επιβραβεύσεις.

8. Επιβραβεύσεις Μελών

Οι Επιβραβεύσεις του Μέλους καθορίζονται από την Πωλήτρια και συνίστανται σε τρεις βασικούς τύπους: α) Έκπτωση επί των τιμών των Προϊόντων, β) Επιστροφή μέρους του τιμήματος των προϊόντων, αναλόγως του όγκου των πωλήσεων του Δικτύου Μελών, γ) Έκτακτες επιβραβεύσεις (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: δωρεάν προιόντα, λοιπά υλικά δώρα). Το ύψος και οι τύποι των επιβραβεύσεων δύνανται να τροποποιηθούν από την Πωλήτρια ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Μελών. Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των τρεχόντων Επιβραβεύσεων της Πωλήτριας, τις οποίες και αποδέχεται.

10. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Για κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11. Συναίνεση

Ο Χρήστης δηλώνει α) ότι ανέγνωσε προσεκτικά τους άνω όρους, τους οποίους θεωρεί έγκυρους και απρόσβλητους, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι συναινεί με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και τον GDPR και γ) ότι παραιτείται του δικαιώματος ενημέρωσης σε περίπτωση τροποποίησης των ως άνω όρων, για τους οποίους δίνει το δικαίωμα στην Πωλήτρια να τους τροποποιεί μονομερώς, τεκμαίρεται δε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους κάθε φορά όρους με την υποβολή παραγγελίας προϊόντων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.